TAKAISIN

Jokamiehenoikeudet

Julkaistu: 18.10.2011
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti:

Saat:

 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.
Et saa:

 • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.


Luonnossa liikkuminen

Luonnontilaisilla tai niihin verrattavilla alueilla voi yleensä liikkua jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. Liikkumisoikeutta on rajoitettu pihamailla, pelloilla ja istutuksilla.

Kesällä pellot on ylitettävä teitä tai ojan pientareita pitkin. Talvella pellon yli voi hiihtää. Porteista kuljettaessa on muistettava sulkea ne.

Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Toisen maalle ei saa rakentaa eikä kaivaa sitä niin, että se muuttuu ulkonaisesti alkuperäisestä. Jos pihamaata käytetään toistuvasti kulkutienä, voidaan siitä rangaista. Toisen pihamaan käyttäminen kulkutienä on rangaistavaa myös, jos rikotaan kotirauhaa. Peltoa, niittyä tai istutusta ei saa käyttää kulkutienä, jos siitä aiheutuu vahinkoa.

Luonnonsuojelualueilla liikkumista on usein rajoitettu. Lintujen pesimisaikana tulisi välttää liikkumista lintujen pesimä- ja oleskelualueilla. Huom! Vain viranomainen voi rajoittaa kulkemista.

Luonnontuotteiden ottaminen

Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja ja sieniä voi poimia sieltä, missä liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeuksien mukaan. Sammalen ja jäkälän ottaminen on kuitenkin kielletty. Luonnonsuojeluasetuksessa on luettelo rauhoitetuista kasveista.

Kansallispuistossa marjastus ja sienestys on sallittu, ellei puiston omissa järjestyssäännöissä keruuta rajoiteta tietyllä alueella.

Luonnonpuistossa ei saa ottaa tai vahingoittaa sieniä, puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia eikä maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä. Myöskään eläimiä ei saa pyydystää, tappaa tai hätyyttää. Eräissä osissa Lappia voidaan kieltää määräajaksi suomuurainten poiminta muilta kuin paikallisilta asukkailta.

Vesilaki antaa luvan peseytymiseen, uimiseen ja veden ammentamiseen talousvedeksi sillä edellytyksellä, ettei siitä aiheudu häiriötä.
Lähde: www.ymparisto.fi